Операційна система Windows

 
 

Керування папками, файлами та ярликами.

Створення папок

Із погляду документо-орієнтоваиості ОС Windows 98 папки є контейнерами, в яких зберігаються інші інформа­ційні об'єкти: документи, додатки, інші папки та ярлики.

Документи і додатки створюються відповідними до­датками наприклад, текстовими та графічними редакто­рами, ЕТ, інструментальними системами програмування і т. д. Папки та ярлики створюються засобами самої ОС Windows 98.

Для створення нової папки всередині вже існуючої у тому числі на робочому столі досить клацнути правою клавішею миші на вільному місці робочої області відкри­тої папки і з контекстного меню, що з'явилося, вибрати пункт «Создать», а в ньому — підпункт «Папка», потім увести ім'я папки і натиснути на клавішу Enter.

Другим дуже поширеним способом створення нової папки всередині відкритої під час використання багатьох додатків є натиснення на кнопку «Создать папку» панелі інструментів діалогового вікна при зберіганні документа. Ця кнопка дублює команду меню Файл — Со­здать.

Відкривання папок

Якщо потрібно відкрити папку, що міститься всередині вже відкритої, то слід у робочій області цієї папки знайти значок папки, що відкривається, і двічі клацнути на ньому мишею.

Для виконання зворотної дії переходу з укладеної па­пки до папки вищого рівня досить на панелі інструментів клацнути мишею на кнопці «Вверх»

Для відкривання довільної папки слід клацнути ми­шею у полі «Адресная строка», що розташовується на па­нелі інструментів або під нею, і зі списку дисків, який з'я­вився, вибрати потрібний диск, клацнувши мишею на йо­го значку. Потім у робочій області папки диска, яка від­крилася, треба вибрати потрібну папку, двічі клацнувши мишею на її значку, і т. д.

Для повернення до папки, що була відкрита перед цим, потрібно на панелі інструментів клацнути мишею накнопці «Назад». При цьому можна знову повер­нутися до вихідної папки, клацнувши мишею на кнопці «Вперед»

Переміщення папок і файлів

Переміщення папок і файлів з однієї папки вихідної до іншої цільової можна здійснити кількома способами.

Спосіб 1 через буфер обміну. Клацнути правою клаві­шею миші на переміщуваному об'єкті у вихідній папці і з контекстного меню вибрати пункт «Вырезать». Потім, установивши курсор на вільному місці цільової папки, клацнути правою клавішею миші й вибрати пункт «Вста­вить».

Спосіб 2 перетягання мишею:

А відкрити вікна вихідної і цільової папок, натиснути на праву клавішу миші на переміщуваному об'єкті і, не відпускаючи її, перетягнути його на вільне місце робочої області цільової папки і відпустити клавішу. З контекст­ного меню, що з'явилося, вибрати пункт «Переместить»;

Б Натиснути на ліву клавішу миші на переміщувано­му об'єкті і перетягнути його на вільне місце робочої області цільової папки. В цьому разі контекстне меню не з'являється.

Перервати операцію перетягання можна одним із спо­собів:

перемістити об'єкт у вихідну папку;

із контекстного меню вибрати пункт «Отменить»;

не відпускаючи клавішу миші, натиснути на клавішу Еsc або на іншу клавішу миші.

Копіювання папок і файлів виконується аналогічно переміщенню. У способі 1 замість пункту «Вырезать» ви­брати пункт «Копировать», а в способі 2а замість пункту «Переместить» — також пункт «Копировать». При копію­ванні лівою клавішею миші натиснути додатково на клавішу Сtrl й утримувати її.

Примітки. 1. При переміщенні та копіюванні папок і файлів необов'язково відкривати цільову папку. Перетягувати об'єкт можна на її значок.

2. Якщо при перетяганні значка файла накласти його па зна­чок додатка, то Windows 98 запускає на виконання цей додаток для оброблення даного файла. Наприклад, текст документа бу­де оброблятися в текстовому редакторі Word, якщо його помі­стити на значок Word, або роздруковуватися на принтері, якщо його помістити на значок принтера. Вилучення папок і файлів найчастіше здійснюється

1 перетягнути об'єкт лівою клавішею миші на значок «Кошика»;

2 позначити об'єкт і натиснути на клавішу Delete;

3 позначити об'єкт і в меню вікна відкритої папки ви­брати пункт «Файл—Удалить» або на панелі інструментів клацнути мишею на відповідній кнопці;

4 клацнути правою клавішею миші на об'єкті, що ви­лучається, і в контекстному меню вибрати пункт «Уда­лить».

При використанні способів 2—4 видається запит на підтвердження переміщення у «Кошик» об'єкта, що вилу­чається. Із «Кошика» надалі його можна буде відновити на колишньому місці. Якщо точно відомо, що відновлен­ня не знадобиться, то відразу можна вилучати об'єкт ос­таточно. Для цього під час вилучення необхідно додатко­во утримувати натисненою клавішу Shift.

Щоб перейменувати папку або файл, треба ввійти в режим редагування його імені одним із таких способів:

позначити об'єкт і клацнути лівою клавішею миші на його імені або натиснути на клавішу F2;

клацнути правою клавішею миші на об'єкті й вибра­ти пункт «Переименовать».

Потім змінити ім'я і натиснути на клавішу Еnter.

Windows 98 запам'ятовує всі дії щодо перейменуван­ня, копіювання, переміщення і вилучення файлів. Це дає змогу скасувати ці дії у порядку, зворотному їх виконан­ню. Для цього досить викликати контекстне меню й у ньому вибрати відповідний пункт або в меню відкритої папки вибрати пункт «Правка—Отменить удаление», чи на панелі інструментів клацнути мишею на кнопці «Отменить».

ВЕДЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ФОРМУЛ І РІВНЯНЬ

Редактор Word 97 має спеціальний додаток Еquation Editor, що дає змогу формувати математичні формули та рівняння такі, як вставлені в документ об'єкти. Далі ма­тематичні об'єкти вводяться в текст і редагуються безпо­середньо в ньому або в спеціальному вікні.

Порядок введення формул у текст документа

Для вставлення нової формули в текст, починаючи з позиції курсора, варто скористатися командою Вставка— Обьект. У діалоговому вікні «Вставка обьекта», що з'явиться, вибирається параметр «Microsoft Еquation» і ви­конується команда ОК. При цьому вікно Microsoft Word міститиме видозмінене меню, нову панель інструментів «Формула» з кнопками-шаблонами різних символів, а та­кож поле для введення формули рис. 8.42. Розглянуту процедуру можна виконати також за допомогою кнопки "Редактор формул" стандартної панелі інструментів.

Клацання лівою клавішею миші на будь-якій із кно­пок панелі «Формула» приводить до розкриття списку можливих шаблонів символів рис. 8.43. Для вставлення у формулу будь-якого символу, наприклад П, Е, І, о і т. д., досить клацнути зазначеною клавішею на ньому.

Редагування формул

Математичні об'єкти редагуються як безпосередньо в тексті, так і в спеціальному діалоговому вікні. Перед ре­дагуванням формули в тексті ії виділяють, клацнувши на ній лівою клавішею миші. Потім за командою Прав­ка—Обьект ЕQuation —Изменить Або подвійним клацанням лівою клавішею миші на формулі активізується панель «Формула» див. рис. 8.42 і здійснюється редагування.

Редагування виділеної формули в окремому вікні ви­конується за командою Обьект ЕQuation —Открьіть Із меню Правка, Що відкриває діалогове вікно «Редактор формул», де і відображається формула рис. 8.44.

Це вікно має меню, аналогічне меню вікна, показано­го на рис. 8.42. Засобами цих вікон установлюються: мас­штаб зображення формул, розмір символів, міжсимвольні відстані, стиль форматування елементів формул і т. д.

Масштабування зображення формул. Виконується воно за командою Масштаб Із меню Вид, яка відкриває одно­йменне вікно, де і встановлюється масштаб формули рис. 8.45. Діапазон зміни масштабу — від 25 до 400%.

Встановлення інтервалу між символами у формулах. Ви­конується за програмою Еquation Editor автоматично, але може задаватися також користувачем у діалоговому вікні «Интервал» рис. 8.46, для активізації якого варто вико­нати команду Формат—Интервал. У цьому вікні знахо­диться список відстаней між різними елементами форму­ли. Результати внесених змін можна бачити в спеціально­му транспаранті діалогового вікна, клацнувши лівою

Клавішею миші на його кнопці «Применить». Для віднов­лення стандартних відстаней використовується кнопка «По умолчанию».

Взаєморозташування окремих символів зручно вста­новлювати - вручну, користуючись клавішею Сtrl і клавішею керування курсором. Наприклад, натиснення на клавіші Сtrl+Т та Сtrl+- приводить до пе­реміщення символу або групи вибраних символів угору і праворуч відповідно.

Встановлення розмірів символів у формулах. Вико­нується за програмою Еquation Editor автоматично з ура­хуванням розташування символів у формулі. Так, симво­ли верхніх і нижніх індексів завжди мають зменшений розмір, а символи сум Е та інтегралів — збільшений. Користувач може встановити розміри символів також без­посередньо у вікні «Размеры» рис. 8.47, що ак­тивізується за командою Размер—Определить. Призначен­ня кнопок «Применить» і «По умолчаниію» тут таке саме, як і у вікні «Интервал».

Вибір стилю форматування елементів формул. Вико­нується з мстою підвищення наочності формул вибором різних влріантів форматування їхніх елементів. Стильове форматування застосовується до математичних символів, змінних, функцій, матриць та інших об'єктів формул. Назва стилю встановлюється в меню Стиль, а його параметри — в діалоговому вікні «Стили». Останнє активізується І За командою Стиль—Определить.

ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА WINDOWS 98

Загальні відомості

Наприкінці 90-х років XX ст. стандартом ОС для 32-розрядних ПК стала система Windows 98. Вона має ряд особливостей:

1. Зручний для користувача графічний інтерфейс. Він дає змогу досить просто керувати роботою комп'ютера, використовуючи такі поняття, як «Мій комп'ютер», «Мережне оточення», «Кнопка Пуск», «Панель задач», «Контекстне меню», «Вікно», «.Ярлик», технології «Вкажи і вибери, «Перенеси і відпусти» і т. д.

2. Вона є об'єктно-орієнтованою ОС для оброблення документів. В ній використовують такі офісні аналогії, як «робочий стіл», «папка», «документ», «кошик» і т. д.

3. Допускає підключення до локальних і глобальних комп'ютерних мереж електронна пошта, факс.

4. Містить довгі імена файлів до 255 символів.

5. Допускає роботу з програмами, розробленими в ін­ших ОС МS DOS, Windows 3.1, Windows 95 Windows NT, і виконання їх.

6. Працює в багатозадачному режимі. Використовує процесну форму паралельно виконується кілька програм та потокову форму паралельно виконуються різні части­ни однієї програми. При одному процесорі багатозадач-ний режим реалізується так: попрацювавши якийсь час, задача у Windows 98 автоматично розвантажується і керу­вання передається наступній задачі. При перебоях під час розв'язування задачі її можна зняти без розвантаження всієї системи

Всієї системи.

7. Застосовує пряму адресацію оперативної пам'яті, за­вдяки чому у програмах додатках можуть використову­ватися до 4 Гбайт віртуальної пам'яті оперативна пам'ять і пам'ять на жорсткому диску.

8. Підтримує обмін даними між додатками за допомо­гою ОLE-технології— зв'я­зування та вбудовування об'єктів. Наприклад, таблиці, а також діаграми, побудовані в табличному процесорі Eхcel, можуть використовувати в документі, створеному в текстовому редакторі Word.Схожі статті:

Популярні записи

1